بعضی سارق بانک می شوند

بعضی خدمات بانک را استفاده می کنند

بعضی کارمند بانک می شوند

بعضی پیمانکار بانک ها می شوند

بعضی بانکدار می شوند

هر کدام شرایط خاص خودش را دارد و افراد خاصی را جذب خود می کند و البته همه چیز به انسان مربوط است