به نظر می رسد با گسترش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات و افزایش رقابت های گروههای تجاری و اقتصادی و ظهور بانک های خصوصی متعدد، شاهد ورشکستگی های گسترده بانکی خواهیم بود.

تغییر اندک نرخ بهره و آزادی عمل بانک ها، برای وقوع چنین حادثه ای کافی است