چرا وبلاگ بانکی؟

بانک موضوعی است که به من خیلی مربوط است در واقع من خیلی بهش مربوطم.

هم پدر و مادرم بانکی بوده اند

هم خودم مدتی بانکی بوده ام

هم دوستان بانکی زیادی دارم

هم بانک در حوزه کار و زندگی ام نقش زیادی دارد

خدا را چه دیدید شاید روزی بانک هم زدیمچشمکنیشخند

پس شاید بد نباشد که در باره موضوع بانک و  مسائل آن بنویسم

باشد که مفید واقع شود

ان شاء الله